Algemene voorwaarden:


Art 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle overeenkomsten met BN WEBDESIGN, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van BN WEBDESIGN te aanvaarden.

Art 2. Aanbiedingen, offertes & orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van BN WEBDESIGN zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

2.2. Al onze prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders overeengekomen.

2.3. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de 30 dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan ons. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

2.4. De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot of start-up fee tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte of overeenkomst.

Art 3. Annulatie van de bestelling

3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang de werkzaamheden nog niet zijn aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 15% van de overeengekomen prijs.

Art 4. Levering

4.1. De datum van levering wordt altijd slechts als aanwijzing opgegeven en bindt BN WEBDESIGN niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

Art 5. Betalingsmodaliteiten

5.1. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van BN WEBDESIGN (vermeld op alle facturen).

5.2. Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen.

5.3. Nadat de klant het geleverde product of dienst heeft goedgekeurd worden verdere veranderingen aan het product of dienst niet meer kosteloos uitgevoerd,tenzij dit geldt als een “aanpassing” inbegrepen in de overeenkomst.

   5.4 Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een herinnering hiertoe, is de klant aan BN WEBDESIGN een herinneringskost verschuldigd die ten minste €15 bedraagt.

5.5. BN WEBDESIGN behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De klant mag in dat geval de door BN WEBDESIGN gemaakte creaties niet gebruiken. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

5.6. Projecten die on hold zijn gezet door de klant geven geen aanleiding tot schorsing van betaling. Voor projecten die langer dan 6 weken gepauzeerd worden, wordt er een restart fee aangerekend afhankelijk van de tijd die nodig is om het project terug op te starten.

5.7. BN WEBDESIGN is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de diensten (bijvoorbeeld de website) geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de klant één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat de klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. BN WEBDESIGN zal in elk geval de klant hiervan op de hoogte stellen. Verder is BN WEBDESIGN gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de klant in staat van faillissement is verklaard, de klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de klant in staking van betaling verkeert.

Art 6. Klachten – protest van de factuur

   6.1 Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan BN WEBDESIGN te worden bezorgd binnen een termijn van 7 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Art 7. Aansprakelijkheid – Algemeen

7.1. BN WEBDESIGN verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van BN WEBDESIGN zijn middelenverbintenissen. BN WEBDESIGN is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

7.2. BN WEBDESIGN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. BN WEBDESIGN zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van fout of nalatigheid van BN WEBDESIGN of een aangestelde.

7.3. BN WEBDESIGN is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de door de klant aangeleverde materialen (inclusief beeldmateriaal), evenals voor de inhoud die de klant zelf op haar systemen (bijvoorbeeld website) plaatst. De klant dient zich ervan te vergewissen dat het aangeleverde materiaal geen inbreuk vormt op enige intellectuele eigendomsrechten of wettelijke bepalingen.

7.4. BN WEBDESIGN is niet aansprakelijk voor het eventueel offline gaan van de website, wanneer dit te wijten is aan technische of administratieve problemen bij haar leveranciers en/of onderaannemers, kwaad opzet (hacking) of overmacht. BN WEBDESIGN is evenmin aansprakelijk voor het gebeurlijk offline gaan van e-mailadressen, waarvan de hosting door haar werd aangeboden, te wijten aan technische problemen bij leveranciers of onderaannemers, kwaad opzet (hacking) of overmacht.

7.5. De klant is zelf verantwoordelijk voor de back-up van de op de website vermelde gegevens, evenals voor de back-up van zijn e-mailberichten. Voor zover er door BN WEBDESIGN back-ups genomen zouden worden, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik tenzij anders vermeld.

7.6. De aansprakelijkheid van BN WEBDESIGN met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van BN WEBDESIGN. De totale aansprakelijkheid van BN WEBDESIGN, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan BN WEBDESIGN werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

7.7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BN WEBDESIGN het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

7.8. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt BN WEBDESIGN geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

7.9. De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Art 8. Aansprakelijkheid software

   8.1 Onverminderd artikel 7, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Art 9. Ontwikkeling van programmatuur

9.1. BN WEBDESIGN heeft het recht gebruik te maken van open source componenten.

9.2. BN WEBDESIGN is niet verantwoordelijk voor malfuncties, bugs en updates in open source systemen en externe ondersteunende systemen (vb. browsers, operating systemen…) of de gevolgen ervan op de programmatuur na oplevering.

9.3. BN WEBDESIGN kan naar eigen inzicht aan de klant voorstellen om gebruik te maken van bestaande (al dan niet betalende) modules. De werking van deze modules wordt beschouwd als standaard functionaliteit. Wijzigingen aan de werking van deze modules zijn niet voorzien in het voorstel tenzij dit expliciet werd vermeld. BN WEBDESIGN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de correcte werking van deze modules.

Art 10. Domeinnamen en webhosting

10.1. BN WEBDESIGN treedt enkel op als bemiddelaar voor de klant bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen en het verlenen van een webhosting.
Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. BN WEBDESIGN vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

10.2. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de klant en de klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De klant vrijwaart BN WEBDESIGN tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam BN WEBDESIGN geen bemiddeling heeft verleend.

10.3. Alle hostingcontracten door BN WEBDESIGN aangeboden, hebben een basistermijn van één jaar. Wanneer de opdrachtgever verkiest de webhosting van het project via BN WEBDESIGN te laten verlopen, gebeurt de hosting op een geoptimaliseerde server en is de opdrachtgever gebonden door de algemene voorwaarden en de afspraken met de hosting partner waarop BN WEBDESIGN een beroep doet. De opdrachtgever erkent van deze voorwaarden en afspraken op de hoogte te zijn en deze te aanvaarden.

10.4. Wanneer de opdrachtgever verkiest de webhosting van het project door een andere hosting partner te laten verzorgen, is hij gebonden aan de voorwaarden die deze hosting partner stelt. BN WEBDESIGN is niet verantwoordelijk voor de performantie en veiligheid. Eventuele meerwerken als gevolg van de keuze voor de betreffende hosting provider worden doorgerekend aan de klant.

10.5. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om op websites die worden gehost via BN WEBDESIGN copyright materiaal, pornografische, racistische, antisemitische, negationistische of haatdragende boodschappen of wapens te verspreiden, ten toon te stellen of te verkopen.

10.6. BN WEBDESIGN is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van of de toegang tot de website.

10.7. Hosting wordt periodiek vooruit gefactureerd voor de komende periode.

10.8. Tenzij anders is overeengekomen staat de klant zelf in voor de transfer van een domeinnaam in geval van beëindiging van een hostingovereenkomst. Indien daarvoor de bijstand van BN WEBDESIGN wordt gevraagd, zullen deze prestaties in regie worden aangerekend.

Art 11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1. Alle door BN WEBDESIGN verstrekte producten en diensten mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van BN WEBDESIGN niet worden bewerkt of verwerkt in andere (online) drukwerken, websites… dan de (online) drukwerken, website… waarvoor de producten en diensten oorspronkelijk geleverd zijn.

11.2. De door BN WEBDESIGN verstrekte ideeën, concepten, (proef)-ontwerpen, beeldmaterialen… blijven eigendom van BN WEBDESIGN en zullen na stopzetting van de overeenkomst niet meer door de klant gebruikt mogen worden.

11.3. BN WEBDESIGN behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11.4. Gegevens (teksten, foto’s, illustraties…) die door de klant zijn aangeleverd, worden geacht in regel te zijn met de geldende wetten op het auteursrecht en de overige intellectuele eigendomsrechten. BN WEBDESIGN is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licentie of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke haar door of vanwege de klant ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. De klant dient zelf te onderzoeken naar het bestaan van deze rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten, portretrechten… van derden.

   11.5 Indien bij het ontwikkelen van een website, vormgeven van drukwerken… gebruik gemaakt wordt van foto’s of tekeningen die niet door de klant werden aangeleverd, maar door BN WEBDESIGN werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden, bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet exclusief zijn. BN WEBDESIGN verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

11.6. De eigendom van de bron bestanden van een door BN WEBDESIGN ontwikkeld product of creatie blijft te allen tijde eigendom van BN WEBDESIGN en zal niet worden aangeleverd.


Art 12. Beëindiging van de overeenkomst

12.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft BN WEBDESIGN het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

12.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door BN WEBDESIGN verleende diensten betalen, alsook de kosten die BN WEBDESIGN moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat BN WEBDESIGN nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor BN WEBDESIGN. Bovendien behoudt BN WEBDESIGN het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

12.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Art 13. Geheimhoudingsplicht

13.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Art 14. Referentie

14.1. De klant gaat ermee akkoord dat de door BN WEBDESIGN voor de klant ontwikkelde product wordt opgenomen in het referentieportfolio van BN WEBDESIGN en mag gebruikt worden als promotiemateriaal en deze o.m. te publiceren op de website of op sociale media, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt verzocht door de klant.

Art 15. Overmacht

15.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover BN WEBDESIGN geen controle heeft, bevrijden BN WEBDESIGN, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

15.2. Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door BN WEBDESIGN tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Art 16. Nietigheid

16.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen BN WEBDESIGN en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Art 17. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

17.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van BN WEBDESIGN. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Tongeren.